Category Archives: Положення

Положення про президію Гайсинської районної ради 7 скликання

Затверджено

          рішенням позачергової

             4 сесії районної ради

        7 скликання  від 14.01.2016 р.

 ПОЛОЖЕННЯ

про президію  районної ради 7 скликання

1. Президія районної ради утворюється на сесії районної ради на строк повноважень ради і є її дорадчим органом.

 До складу президії входять за посадою:

– голова ради;

– заступник голови ради;

– голови постійних комісій ради;

– уповноважені представники депутатських груп, фракцій.

2. Персональний склад президії районної ради затверджується сесією районної ради. Сесія при необхідності вносить зміни у персональний склад президії.

3. Президія районної ради працює на громадських засадах. Вона підзвітна раді. Президія попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради, забезпечує колективний розгляд питань поточної роботи ради у період між сесіями.

4. Засідання президії скликаються головою ради (у випадку його відсутності – заступником голови ради) в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал і є правомочними при наявності не менш як двох третин від її складу.

Засідання президії відкриває і веде голова ради, а в разі відсутності голови – його заступник.

5. В засіданнях президії можуть брати участь з правом дорадчого голосу депутати районної ради, які не входять до її складу.

На засідання можуть запрошуватися також представники державних виконавчих органів, політичних партій, громадських організацій, засобів масової інформації, інші посадові особи.

Засідання президії протоколюється. З протоколом можуть ознайомитися депутати районної ради.

6. Членам президії попередньо повідомляється про питання, які передбачається внести на розгляд засідання президії, а також доводяться до відома інші документи, матеріали.

7. Президія ради простою більшістю від загального складу може приймати рішення, які мають дорадчий характер. Підписуються рішення головуючим на засіданні.

8. Президія районної ради:

– організує взаємодію районної ради з райдержадміністрацією, місцевими радами району, трудовими колективами, політичними партіями і громадськими організаціями, органами самоорганізації населення у вирішенні питань економічного і соціального розвитку;

– розглядає пропозиції про скликання сесії районної ради, а також з питань її порядку денного;

– спільно з виконавчим апаратом районної ради, депутатами, постійними комісіями, депутатськими групами,фракціями організовує підготовку матеріалів та документів з питань, які вносяться на розгляд сесії ради, контролює хід виконання рішень;

– забезпечує аналіз стану справ з питань, які віднесені законодавством до відання районної ради, вироблення необхідних пропозицій;

– координує діяльність постійних комісій, депутатських груп, фракцій, сприяє організації виконання їхніх пропозицій і зауважень;

– сприяє депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, вносить на сесії ради пропозиції з питань, пов’язаних з реалізацією прав і обов’язків депутатів;

– сприяє розвитку гласності, організовує вивчення громадської думки про роботу ради та її органів, використовуючи пропозиції і зауваження в практичній роботі;

– сприяє організації роботи по обговоренню громадянами проектів законодавчих актів;

– розглядає і вирішує інші питання поточної роботи районної ради.

9. Висновки, пропозиції, рішення президії голова районної ради враховує при прийнятті розпоряджень.

10. Інформація про роботу президії може заслуховуватися на сесії ради, у будь-який час, на вимогу не менше однієї третини від загального складу депутатів ради.