Category Archives: Регламент районної ради

Регламент Гайсинської районної ради 7 скликання

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 2 сесії Гайсинської районної ради

7 скликання від 07.12.2015 року

РЕГЛАМЕНТ

роботи Гайсинської районної ради 7 скликання

 Глава 1.  Загальні положення

Стаття 1.

Районна рада є органом місцевого самоврядування, що пред­ставляє спільні інтереси територіальних громад міста та сіл, у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом Ук­раїни “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законодав­чими актами, а також повноважень переданих їй міською та сільськими радами.

Стаття 2.

Діяльність ради ґрунтується на колективному вільному обго­воренні і вирішенні питань, віднесених до її компетенції, глас­ності, законності, правової, організаційної та матеріально-фінан­сової самостійності, широкому  залу­ченні громадян до управління громадськими справами, реалізації передвиборчих програм політичних партій, яких вони представляють, волі виборців, безпосередньої їх участі у формуванні і діяльності ради, взаємодії з трудовими колективами  і громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування,  дотриманні принципу поєднання місцевих і державних інтересів.

Стаття 3.

Порядок формування і організація діяльності ради, її орга­нів, депутатів та посадових осіб визначається Конституцією та законами Укра­їни “Про місцеве самоврядування в Україні” та „Про статус депутатів місцевих рад”, іншими за­конами, а також даним регламентом.

Стаття 4.

1. Районна рада вважається правомочною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального її складу. У разі, якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.

2. Строк повноважень ради  закінчується в день відкриття першої сесії нового скликання.

Стаття 5.

Регламент ради затверджується не пізніш як на другій сесії районної ради.

Стаття 6.

В цьому регламенті і рішеннях сесій районної ради та її постійних комісій вживаються такі терміни:

–     рада – Гайсинська районна рада;

–     сесія – сесія Гайсинської районної ради – пленарне засідання;

–     загальний склад – загальний склад депутатів Гайсинської районної ради;

–     депутат – депутат Гайсинської районної ради;

–     голова ради – голова Гайсинської районної ради;

–     заступник голови – заступник голови Гайсинської районної ради;

– постійна комісія – постійна комісія Гайсинської районної ради; 

–    президія – президія Гайсинської районної ради;

–    контрольна комісія – тимчасова контрольна комісія Гай­синської  районної ради;

–    виконавчий апарат – виконавчий апарат Гайсинської район­ної ради;

–    регламент – регламент Гайсинської районної ради;

–    призначити – затвердити  на посаду, вмінити певні обов’язки;

–  запит – заявлена на сесії ради вимога дати офіційне роз’яснення чи викласти позицію з питань, які мають суспільне значення.

Інші терміни використовуються у відповідності з їх загаль­ноприйнятими нормативами, утвердженими значеннями, які не допус­кають подвійного тлумачення.

 Глава 2. Сесії ради

Стаття 7.

1. Рада проводить свою роботу сесійно за адресою: м.Гайсин, вул..1 Травня, 40. Сесія складається з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій ради.

Рішення приймається радою лише в межах повноважень та у спосіб, передбачених Конституцією і законами України, більшістю голосів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

2. Перша сесія новообраної ради скликається районною вибор­чою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

3. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова районної територіальної  виборчої комісії, який пропонує порядок денний сесії; інформує раду про підсумки виборів депутатів; проводить процедуру обрання тимчасової президії.

4. Тимчасова президія обирається з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти осіб – представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради.

Робоча група припиняє свою діяльність після обрання голови ради.

Стаття 8.

1. Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засі­дання.

2. У відкритих засіданнях можуть брати участь народні депу­тати України, депутати обласної ради, представники державних органів, осередків політичних партій, громадських організацій та об’єднань, трудових колекти­вів, преси, радіо, телебачення, за окремими запрошеннями.

3. Запрошення осіб, які не є депутатами, визначає і орга­нізовує голова районної ради, а в разі його відсутності – заступник голови ради. Головуючий на пле­нарному засіданні повідомляє депутатів про осіб, які офіційно запрошені на сесію ради.

4. Для зручності в проведенні процедури підрахунку голо­сів при голосуванні всі запрошені розміщаються окремо від депу­татів районної ради.

5. Запрошені особи попереджаються, що вони не мають права втручатися в роботу сесії, зобов’язані утримуватися від висловлення схвалення чи незгоди щодо пропозицій, проектів рішень з питань, що розглядаються на сесії. В разі невиконання цих вимог можуть бути позбавлені права бути присутніми в залі засідань.

6. Гласність роботи ради забезпечується інформацією про її діяльність в засобах масової інформації.

Стаття 9.

1. Сесія ради скликається головою ради, а в разі його відсутності – заступником голови ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

2. У разі немотивованої відмови голови ради, або неможливості  ним скликати сесію ради, сесія скликається заступником голови ради.

Сесія ради може бути скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, а також головою райдержадміністрації у випадках, передбачених Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

3. Розпорядження  про скликання сесії ради доводиться до депута­тів і населення через засоби масової інформації не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та основних питань, які передбачається внести на розгляд сесії.

4. Проекти рішень ради, інші документи і матеріали сесії, які вносяться на розгляд ради, доводяться до відома депутатів не пізніш як за один день до сесії.

Стаття 10.

1. Для розгляду невідкладних питань чи надзвичайних ситу­ацій головою ради скликається позачергова сесія ради.

2. Розпорядження голови ради про скликання позачергової сесії доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за три дні до її відкриття, а у виняткових випадках – за один день.

3. Позачергова сесія може також скликатися за ініціативою постійної комісії не менше як однією третиною депутатів від загального складу ради або за пропозицією голо­ви районної державної адміністрації не пізніше, ніж через два тижні після їх подання.

4. Пропозиція і обґрунтування щодо необхідності скликання позачергової сесії подаються в письмовій формі голові ради з переліком питань, які пропонується для розгляду.

5. Матеріали до позачергової сесії видаються депутатам при реєстрації.

Стаття 11.

1. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

2. Реєстрація депутатів, які прибули на сесію, розпочина­ється за годину до відкриття засідання ради, а також може прово­дитися перед голосуванням і після перерви перед кожним засідан­ням ради.

Стаття 12.

1. Пропозиції з питань порядку денного можуть офіційно вно­ситися головою ради,  постійними комісіями, депутатами та головою районної державної адміністрації.

2. Проект порядку денного сесії готується виконавчим апаратом ради за дорученням голови ради з врахуванням пропозицій, що надійшли.

3. Доповіді, співдоповіді, довідкові матеріали і проекти рішень з питань, що виносяться на розгляд ради, готуються пос­тійними комісіями, депутатами, районною державною адміністра­цією, які їх внесли, або комісією, яка утворюється за розпоряд­женням голови ради для підготовки питання.

4. При підготовці питань, що виносяться на розгляд ради, проводяться необхідні перевірки стану справ в органах ради, на підприємствах, в організаціях та установах. З найбільш важливих питань, за рішенням ради, вивчається думка виборців.

5. Матеріали і проекти рішень ради, а також пропозиції і зауваження по них попередньо розглядаються відповідними постій­ними комісіями, не пізніше за 3 дні до чергової сесії.

6. Для включення до переліку питань, які пропонується розглянути на сесії, необхідно не пізніше, як за 20 днів до сесії, подати у загальний відділ виконавчого апарату районної ради для реєстрації та передачі на розгляд голови районної ради або його заступникові такі документи:

–    лист – клопотання про необхідність розгляду питання на сесії районної ради;

– проект рішення з нормативним обґрунтуванням та погодженим із зацікавленими організаціями;

– аналітичну доповідну записку, в якій викладається стан справ по запропонованому питанню.

У разі, коли питання відноситься до компетенції районної державної адміністрації,  проект рішення візується заступником голови районної державної адміністрації або начальниками її управлінь та відділів.

7. Після реєстрації і розгляду головою ради чи його зас­тупником матеріали передаються на розгляд постійних комісій ради.

8. Комісія розглядає пропозиції і проект рішення на своїх засіданнях,   а при необхід­ності залучає фахівців. Комісія має право вносити зміни до про­екту рішень, а також підготувати свій проект рішення.

За дорученням голови ради, його заступника, виконавчий апарат ради проводить попередню правову оцінку поданих матеріалів.

9. Проекти рішень після їх розгляду постійними комісіями візуються в такій послідовності:

– голови відповідних постійних комісій;

– заступник голови райдержадміністрації або начальники її управлінь та відділів;

– керівники зацікавлених установ та організацій;

– начальники відділів: загального, організаційного та юридичного забезпечення діяльності ради;

– заступник керівника виконавчого апарату районної ради, керуючий справами;

– заступник голови районної ради.

У випадку  незгоди зазначених посадових осіб  з проектом рішення додаються письмові вис­новки, а також зміни та доповнення.

У разі внесення змін та доповнень візування проводиться повторно в тій же послідовності.

10. З врахуванням висновків постійних комісій, голова ради приймає рішення про включення питання до порядку денного сесії чи мотивує його відхилення.

11. Питання, які конче потребують розгляду і не вимагають попередньої підготовки та розгляду в комісіях, за рішенням сесії можуть  вноситись до порядку денного сесії під час її проведення з обгрунтуванням доцільності цих питань.

12. Проекти рішень ради, при необхідності, за розпоряджен­ням голови ради, можуть бути передані міській, сільським  радам або  засобам масової інформації для попереднього обговорення населенням.

13. Голова  ради на сесії інформує депутатів про порядок денний сесії, який затверджується  радою на її пленарному засіданні відкритим голосуванням більшістю голосів від загальної кількості присутніх депутатів.

Стаття 13.

1. На час проведення сесії рада з присутніх депутатів обирає відкритим голосуванням більшістю голосів від загальної кількості присутніх депутатів секретаря сесії.

2. Секретар веде запис бажаючих виступити, реєструє депутат­ські запити, довідки, повідомлення, заяви, пропозиції та інші матеріали  депутатів і передає їх головуючому або у виконавчий апарат районної ради.

Стаття 14.

1. Засідання ради відкриває, веде і закриває голова або його заступник, а в разі неможливості чи відмови їх від вико­нання цих функцій – один з депутатів за рішенням ради.

2. Засідання ради розпочинається о 10 годині. Через кожні дві години роботи сесії оголошується перерва на 15 хвилин, якщо радою не буде прийняте інше рішення.

3. На початку чергової сесії, ще до обговорення її порядку денного, голова ради або його заступник в усній формі в межах 10 хвилин інформує депутатів про стан справ на території району, про роботу ради, депутатів, про запити депутатів та з інших питань, а також дає відповіді на запитання депутатів.

Обговорення цих повідомлень не проводиться. На запитання і відповіді відводиться не більше 5 хвилин.

4. Пленарні засідання ради і засідання постійних комісій проводяться державною мовою. Діловодство ведеться на державній мові.

Стаття 15.

1. Час для доповіді на сесії встановлюється в межах 30 хви­лин, співдоповіді, інформації – до 10 хвилин. Для виступів у де­батах надається до 7 хвилин, внесення депутатського запиту, дові­док, запитань, повторних виступів – до 3 хвилин.

Для відповідей на запитання доповідачу відводиться до 10 хвилин, співдоповідачу – до 5 хвилин.

За проханням депутата для виступу з мотивів голосування, інших процедурних питань надається до 1 хвилини.

Перед завершенням роботи сесії відводиться час, але не більше   20 хвилин, для виступів депутатів ради з короткими зая­вами і повідомленнями. Дебати при цьому не відкриваються. За вимогою депутата по його заяві може прийматися протокольне доручення.

2. Перед початком дебатів для кожного питання, виходячи з кількості бажаючих виступити, встановлюється граничний час. Після закінчення цього часу дебати припиняються, якщо рада не прийняла іншого рішення.

3. Прохання щодо надання слова для виступів в дебатах з обговорюваних питань подаються секретарю сесії письмово.

4. Депутатам, які виступають від постійних комісій і де­путатських груп, фракцій,  слово надається обов’язково до припинення дебатів.

5. Голова ради, його заступник, голова постійної і тим­часової комісії з питань своєї компетенції мають право взяти слово для виступу в будь-який час, але не більше 5 хвилин. Про­довження часу виступу допускається лише за згодою більшості присутніх депутатів.

Депутат з одного питання  може виступити не більше двох разів. Допускається передача права на виступ іншій особі.

Усі, кому надано головуючим слово, виступають на сесії з використанням мікрофону, в іншому випадку   виступ не вноситься до протоколу сесії.

6. Виступаючий на сесії не може вживати у своїй промові некоректні вислови, закликати до протизаконних і насильницьких дій. У таких випадках  головуючий зобов’язаний попередити висту­паючого. Після другого попередження він позбавляється слова і права для наступного виступу.

Якщо виступаючий перебрав відведений йому для виступу час, вис­тупає не по суті обговорюваного питання, головуючий після одного попередження позбавляє його слова.

7. З усіх питань державного, адміністративного, господар­ського і соціально-культурного будівництва, що розглядає рада, як правило, заслуховується співдоповідь відповідної постійної комісії чи кількох постійних комісій ради, якщо постійна комі­сія не виступає з доповіддю з даного питання.

8. Дебати з обговорюваного питання припиняються за рішен­ням ради. Перед цим головуючий інформує депутатів про кількість бажаючих взяти участь в обговоренні і кількість тих, хто висту­пив.

9. Після припинення виступів доповідач і співдоповідач мають право на заключне слово до 5 хвилин.

10. Депутатові після закінчення дебатів за його проханням може бути надано слово для внесення конкретних пропозицій.

11. Депутати з обговорюваного питання можуть передати го­ловуючому свої пропозиції і зауваження записками, які додаються до матеріалів сесії і розглядаються по суті.

12. Тексти виступів депутатів, які з різних причин не взяли участь в обговоренні, за їх бажанням, додаються до протоколу сесії.

13. Контроль за розглядом і реалізацією пропозицій та зау­важень здійснюється головою ради.

Стаття 16.

1. 3 обговорюваних питань рада приймає рішення. Рішення ради не повинно суперечити Конституції України і чинному законо­давству, регламенту ради.

2. Рішення ради з кожного питання приймається на пленар­ному засіданні.

3. Проект рішення ради спочатку приймається за основу. Якщо проект, внесений ініціаторами розгляду питання не набрав необхідної кількості голосів, то при наявності альтернативних проектів з одного питання вони ставляться на голосування в по­рядку надходження.

У випадку, коли жоден з проектів не набрав необхідної кількості голосів, сесія утворює узгоджувальну комісію у складі прихильників усіх проектів для вироблення компромісного варіан­ту. При необхідності, для роботи узгоджувальної комісії може оголошуватися перерва в роботі сесії.

4. За пропозицією депутатів перед голосуванням по проекту рішення, по якому необхідні консульта­ції, надається  перерва в межах  10 хвилин.

Питання, рішення по якому не набирає необхідної кількості голосів з порядку денного сесії знімається.

5. Пропозиції, доповнення, зміни і зауваження до проекту рішення, а також до програм, заходів і т.п., які приймаються, подаються секретарю сесії в письмовій формі. Ці пропозиції голосуються тільки після того, як проект рішення буде прийнятий за основу.

6. Кожна поправка голосується окремо. Якщо ж з одного пи­тання внесено кілька поправок, то голосуються в першу чергу ті з них, прийняття чи відхилення яких знімає питання про інші поп­равки. Порядок голосування затверджується рішенням ради.

7. Якщо автор поправки наполягає на виступі, головуючий надає йому слово до 3 хвилин.

8. Після голосування усіх поправок голосується проект рішення в цілому.

9. Районна рада може доручити відповідній постійній комі­сії чи кільком постійним комісіям підготувати, відредагувати і внести на повторний розгляд текст проекту рішення ради.

10. Головуючий на сесії має право в будь-який час обговорення за власною ініціативою і у власній редакції ставити обговорюване питання на рейтингове голосування.

Стаття 17.

1. На засіданні ради рішення з питань, що розглядаються, приймаються відкритим голосуванням. У випадках, передбачених Конституцією і законами України, цим регламентом або за рішенням ради проводиться таємне голосування. Рада приймає таємну форму голосування, якщо на цьому наполягає не менше половини присутніх депутатів.

2. Для проведення відкритого чи таємного голосування і визначення його результатів, перша сесія нового скликання обирає з числа депутатів відкритим голосуванням лічильну комісію .

Лічильна комісія із свого складу обирає голову і секрета­ря. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів її членів.

До лічильної комісії не можуть входити депутати,  кан­дидатури яких висунуті до складу виборних органів чи на керівні по­сади.

3. Перед початком відкритого голосування головуючий оголо­шує кількість пропозицій, що голосуються, уточнює їх зміст, нагадує якою кількістю голосів  може бути прий­нято рішення.

Після остаточного підрахунку голосів головуючий на сесії оголошує результати голосування.

4. Таємне голосування обов’язково проводиться при виборах голови, заступника голови ради, звільнення їх з посади, прийнят­тя рішення про недовіру голові районної державної адміністрації, внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо голови районної державної адміністрації, розгляду інших персональних питань, крім випадків, передбачених цим регламентом.

5. Час і місце таємного голосування, порядок його проведення визначаються лічильною комісією згідно з цим регламентом і оголошуються головою лічильної комісії. Видача бюлетенів здійснюється безпосередньо перед голосуванням.

Бюлетені для таємного голосування є документами суворої звітності, виготовляються під контролем лічильної комісії в необхідній кількості.

У разі, коли на посаду голови районної ради претендує кілька кандидатів, їх прізвища, імена і по батькові вносяться у бюлетень для таємного голосування  в алфавітному порядку. Праворуч проти прізвища кожного кандидата розташовується порожній квадрат. Нижче зазначається „Не підтримую жодного кандидата” і праворуч розташовується порожній квадрат.

У бюлетень для таємного голосування по виборах заступника голови районної ради вноситься прізвище, ім’я, по батькові кандидата, праворуч проти нього розташовується порожній квадрат.

Нижче цього зазначається “не підтримую кандидата” і праворуч розташовується порожній квадрат.

У бюлетень для таємного голосування про проект рішення ради вноситься запис “підтримую рішення” і праворуч – порожній квадрат, нижче  – запис “не підтримую рішення” і праворуч проти цього запису порожній квадрат.

На кожному бюлетені мають бути підпис голови лічильної комісії і печатка районної ради.

6. Голосування проводиться у спеціально відведеному приміщенні, де обладнано кабіни для таємного голосування, визначається місце видачі виборчих бюлетенів і встановлюється виборча скринька таким чином, щоб депутати при підході до неї обов’язково проходили через кабіну.

Депутат пред’являє лічильній комісії посвідчення, отримує виборчий бюлетень, про що розписується  у списку депутатів районної ради.

На бюлетенях забороняється робити будь–які позначки, за якими можна було б визначити депутата.

Заповнення бюлетеня депутатом проводиться у кабіні для таємного голосування. У квадраті проти  прізвища кандидата, за якого голосує депутат, робиться позначка “плюс” (+) або інша. У разі не підтримання кандидата (жодного з кандидатів), депутат робить позначку “плюс” (+) або іншу в квадраті проти слів “не підтримую кандидата” (“не підтримую жодного з кандидатів”).

Аналогічно заповняється бюлетень при таємному голосуванні проекту рішення ради.

Не дійсними вважаються бюлетені не встановленого зразка, в яких поставлено більше, ніж одну позначку, в яких не поставлено жодної позначки.

  7. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протоколи, які підписуються усіма членами лічильної комісії, після чого голова лічильної комісії оголошує результа­ти таємного голосування.

8. По інформації лічильної комісії сесія ради приймає рі­шення про затвердження результатів таємного голосування.

9. Відкрите голосування може проводитися поіменно, якщо на  цьому наполягає більшість присутніх не сесії депутатів.

10. Депутат ради зобов’язаний особисто здійснювати своє пра­во на голосування. Депутат, відсутній при голосуванні, не має пра­ва подавати свій голос заочно.

11. При виявленні помилок в порядку і механізмі голосування по рішенню сесії проводиться повторне голосування. При виявленні порушень в ході голосування, його наслідки визнаються недійсними.

12. Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”. Рішення підписується головою ради.

13. За дорученням ради прийняті рішення можуть бути доопра­цьовані виконавчим апаратом ради з внесенням стилістичних попра­вок, які не змінюють зміст прийнятого рішення.

14. Прийняте рішення ради в п’ятнадцятиденний строк розмно­жується і розсилається виконавчим апаратом ради постійним комісіям, районній державній адміністрації, відповідним підприємствам, уста­новам, організаціям, посадовим особам, міській і сільським радам.

15. Рішення ради набирають чинності з моменту їх офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим рішенням.

16. Виконання рішень ради контролюється постійними комісіями і посадовими особами ради.

Рішення ради, як правило, знімаються з контролю радою після детального вивчення депутатами стану справ і згоди відповідної постійної комісії.

17. Пропозиції і критичні зауваження, висловлені на сесії ради депутатами, або подані в письмовій формі головуючому на сесії, в 15 денний строк узагальнюються виконавчим апаратом ради. З метою організації роботи по їх виконанню розробляються заходи, які затверджуються розпорядженням голови ради і направляються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам, громадським організаціям та посадовим особам. Останні зо­бов’язані в місячний строк розглянути ці пропозиції та зауваження і про вжиті заходи повідомити районну раду.

19. Листи і звернення громадян, які надійшли до сесії ради, розглядаються в порядку, передбаченому законом.

Стаття 18.

1. Після кожної сесії оформляється її протокол. В прото­колі сесії ради вказуються:

– назва ради, порядковий номер сесії (в межах скликання), дата проведення сесії;

– кількість депутатів, обраних в раду, кількість присутніх і відсутніх депутатів;

– порядок денний сесії;

– прізвища та ініціали депутатів, які виступили (для осіб, які не є депутатами – посади), а також депутатів, які внесли депутатський запит або подали запитання (письмово чи усно) доповідачам;

– перелік всіх прийнятих рішень з відміткою про результати голосування.

Рішення ради з процедурних питань (про затвердження поряд­ку денного, щодо припинення обговорень, чи прийняття до відома довідок і т.п.) заносяться до протоколу сесії.

2. До протоколу сесії додаються:

– тексти доповідей і співдоповідей;

– рішення, прийняті радою;

– письмові запити депутатів;

– письмові зауваження і пропозиції депутатів, передані головуючому на сесії;

– списки поіменного голосування;

– тексти виступів тих, хто записався на виступ, але з тих чи інших причин не отримав слова;

– письмові інформації органів ради, які роздані депутатам на сесії;

– списки присутніх та відсутніх депутатів;

3. Протокол сесії ради оформляється в місячний  термін і підписується головуючим на сесії.

За достовірність записів у протоколах сесії та своєчасне оформлення протоколу, інших матеріалів сесії несе відповідальність начальник загального відділу виконавчого апарату районної ради.

Оригінали протоколів сесій зберігаються протягом встанов­леного строку в загальному відділі, а потім здаються в районний державний архів на постійне зберігання.

Глава 3. Депутати, посадові особи ради

Стаття 19.

1. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіцій­ного оголошення районною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закін­чуються в день відкриття першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбаче­них законом України “Про статус депутатів місцевих рад”, згідно ст. 5.

2. Депутат представляє інтереси всієї територіальної гро­мади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворених нею органів, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім голови ради і його заступника, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради. Депутати районної ради здійснюють прийом громадян відповідно до встановленого ними графіка.

3. На час сесій, засідань постійних комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків.

4. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

5. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невико­нання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її орга­нів, рада може звернутися до районної територіальної виборчої комісії з пропозицією про відкли­кання такого депутата у встановленому законом порядку.

6. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, засідань постійної та інших комі­сій ради, до складу яких його обрано.

7. Якщо депутат допускає образливі висловлювання по від­ношенню до інших депутатів, або здійснює дії, які протирічать правилам депутатської етики, рада має право, на основі висновку комісії з питань регламенту,  депутатської діяльності і етики, гласності, зміцнення законності та правопорядку прийняти до нього такі міри впливу: попередження, попередження з повідомлен­ням в засобах масової інформації, а у випадках систематичних порушень норм етики і моралі – звернутись до районної територіальної виборчої комісії з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

8. Виборці можуть відкликати обраного ними депутата в порядку, визначеному Законом України „Про статус депутатів місцевих рад”.

Стаття 20.

1. Депутат має право звернутися до керівництва ради та її органів, керівників підприємств, установ та організацій незалеж­но від форм власності, розташованих або зареєстрованих на тери­торії району до голови районної державної адміністра­ції.

2. Районна рада приймає рішення про визнання звернення депутата або групи депутатів депутатським запитом більшістю голосів від присутніх депутатів на пленарному засіданні.

3. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зо­бов’язані дати усну чи письмову відповідь на запит на сесії ради у строки і в порядку, встановленими радою відповідно до за­кону. Депутат або група депутатів, від імені яких внесено за­пит, можуть звернутися у відповідні органи або до посадової особи, які дали їм відповідь на запит, за додатковими роз’ясненнями. Депутатський запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

Відповідь на запит після заслуховування може бути внесена на обговорення. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.

Стаття 21.

1. Депутати можуть добровільно об’єднуватися в депутатські групи, фракції чисельністю не менше 5 чоловік. Голова ради і його заступ­ник не можуть входити до складу депутатських груп, фракцій.

2. Порядок роботи депутатської групи, фракції умови вступу і ви­ходу  з них визначаються самою депутатською групою, фракцією.

3. Для реєстрації депутатської групи голові ради подаєть­ся підписана особисто депутатами письмова заява про утворення групи, її назва, мета, додається поіменний список групи з визна­ченням осіб, яким доручено представляти групу, фракцію в раді.

4. Голова ради на початку чергової сесії ради зобов’язаний зробити повідомлення про створення депутатської групи, фракції та їх склад. З цього моменту група, фракція вважається зареєстрованою.

При скороченні складу депутатської групи, фракції нижче встановле­ної чисельності (п.1) голова ради оголошує про її розпуск.

5. Зареєстрована група, фракція  має право виступу на сесії з будь-якого питання порядку денного. Депутат, який виступає від групи, фракції визначається самою групою, фракцією завчасно, повідомляє про це секретаря сесії і має першочергове право виступу після виступів представників постійних та інших комісій ради.

6. Депутатська група, фракція  не має права виступати від імені ра­йонної ради.

7. За поданням зареєстрованої групи, фракції з дозволу голови ради, підготовлені нею документи розмножуються і розповсюджуються серед депутатів, якщо вони подані за три дні до початку роботи сесії.

8. Групі депутатів надається можливість попереднього обго­ворення питань, які вносяться на розгляд ради, а також виділяєть­ся приміщення для роботи.

Стаття 22.

1. Повноваження депутата ради припиняються достроково у випадках, передбачених ст.3 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”. Крім цього, рада може достроко­во припинити повноваження депутата у випадках:

– подачі ним заяви про складення депутатських повноважень;

– у зв’язку з вироком суду, який вступив в законну силу і згідно з яким до депутата застосовується міра покарання, пов’язана з позбавленням волі;

2. Питання про дострокове припинення повноважень депутата попередньо розглядається комісією з питань регламенту,  депутатської діяльності і етики, гласності, зміцнення законності та правопорядку, яка подає раді свій висновок з цього питання.

3. Рада приймає  рішення про дострокове припинення повнова­жень депутата, яке доводиться  до  районної  виборчої  комісії   для   прийняття  нею   відповідних

рішень та організаційних заходів.

4. Інформація про дострокове припинення повноважень депута­та ради оголошується через засоби масової інформації.

Стаття 23.

1. Голова ради обирається радою з числа її депутатів таємним голосуванням; представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадянами та трудовими колективами, адміністраціями підприємств, установ, організацій, а також у зовнішніх відносинах; звертається до суду щодо визнання незаконними актів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій; в міжсесійний період затверджує статути, зміни та доповнення до них, акти прийому-передачі, структурний та штатний розклад комунальних закладів та підприємств, призначає і звільняє їх керівників, застосовує до них види заохочень та дисциплінарних стягнень із послідуючим затвердженням на сесії ради.

Всі інші повноваження голови ради і порядок його діяльності здійснюється у відповідності до ст..55 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та з цим регламентом.

Стаття 24.

1. Заступник голови ради обирається радою за поданням голови ради з числа депутатів шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження відповідно до ст.56 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з цим регламентом.

Глава 4. Постійні комісії ради

Стаття 25.

1. Постійні комісії ради є органами ради і обираються нею на строк її повноважень. Постійні комісії діють у відповідності із ст.47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” і цим регламентом.

2. Рада утворює такі постійні комісії:

– з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, гласності,   зміцнення законності та правопорядку;

–  з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку;

– з питань розвитку господарського комплексу району, регулювання земельних відносин та охорони  навколишнього природного середовища;

– з питань регулювання комунальної власності, комунального господарства, адміністративно-територіального устрою та комплексного розвитку населених пунктів;

– з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, роботи з молоддю та соціального захисту населення.

Стаття 26.

1. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

2. При необхідності рада може змінити перелік, функціональ­ну спрямованість, чисельний склад, переобрати персональний склад постійних комісій.

3. Персональний склад постійних комісій ради формується з урахуванням пропозицій депутатів, груп, фракцій та побажань самих депутатів працювати в тій чи іншій комісії, їх побажання враховуються і при виборі кандидатур голів постійних комісій.

4. Чисельний склад постійних комісій визначається рішен­ням ради, але не менше 5 депутатів.

5. Постійні комісії обираються радою на строк її повнова­жень у складі голови і членів постійної комісії.

6. Голосування усіх питань при формуванні складу постійних комісій проводиться відкрито.

7. На своїх перших засіданнях постійні комісії ради обирають заступника та секретаря, розподіляють обов’язки         між членами комісії.

Голова постійної комісії рішенням ради може бути в будь-який час відкликаним за його власним проханням, а також у зв’язку з неза­довільною роботою на цій посаді або з інших причин, які унемож­ливлюють виконання ним своїх обов’язків.

8. Пропозиції по відкликанню голови постійної комісії вносяться:

– особисто головою комісії згідно його письмової заяви;

– головою ради;

– за пропозицією і висновком відповідної постійної комісії.

9. Рішення ради про відкликання голови постійної комісії повинно мати обґрунтування причин відкликання.

10. У випадку відкликання голови постійної комісії він залишається членом цієї комісії, якщо рада не прийняла іншого рішення.

Стаття 27.

1. Голова постійної комісії:

– організує роботу комісії;

– скликає і веде засідання комісії;

– пропонує порядок денний і організовує підготовку необхідних матеріалів до засідання;

– дає доручення членам комісії, скликає їх для роботи в підготовчих комісіях і робочих групах, а також для виконання інших доручень;

– запрошує для участі в засіданнях комісії посадових осіб, фахівців і спеціалістів та представників громад, зацікавлених у вирішенні питань, які розглядає комісія;

– представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, а також громадянами;

– організовує роботу по виконанню висновків і рекомендацій комісії;

– інформує голову, а при необхідності – раду про розглянуті комісією питання, а також про прийняті нею висновки та рекомендації;

– інформує членів комісії, інших депутатів про виконання рішень ради і розгляд рекомендацій, тощо.

2. Заступник голови постійної комісії:

– виконує окремі функції голови комісії за його дорученням;

– виконує обов’язки голови або секретаря комісії у разі їх відсутності.

3. Секретар постійної комісії:

– організовує ведення протоколу засідання комісії;

– веде діловодство комісії;

– організовує роботу по підготовці матеріалів на засідання комісії;

– забезпечує членів комісії необхідною інформа­цією;

– повідомляє членам комісії про дату, час і порядок денний засідання комісії.

4. Постійні комісії ради здійснюють свої повноваження шляхом прийняття рішень, висновків і рекомендацій.

Рішення, висновки і рекомендації приймаються більшістю голосів від загального складу комісії.

Висновки і рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою на посади керівників підприємств, установ, організацій, що належать до спільної власності територіальних громад району і готують висновки та рекомендації з цих питань.

5. Засідання постійних комісій скликається в міру необхід­ності і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як поло­вина від загального складу комісій.

В засіданнях комісій можуть приймати участь з правом до­радчого голосу депутати, які не входять до складу даної комісії.

У випадку неможливості прибути на засідання комісії, член комісії повідомляє про це голову постійної комісії. На засідання можуть запрошуватись представники засобів масової інформації.

6. Засідання постійних комісій ведуться відкрито. За рішен­ням комісії засідання може бути закритим. Депутати, які не входять до складу цієї комісії, не мають права бути присутніми на закри­тому засіданні комісії. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за до­рученням ради, її голови чи його заступника розглядатися постій­ними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постій­ними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

7. Член постійної комісії зобов’язаний приймати участь в діяльності комісії, сприяти виконанню її рішень, висновків та рекомендацій, виконувати доручення комісії, її голови, заступника чи секретаря.

Член постійної комісії, пропозиції якого не отримали підт­римки комісії, може внести їх в письмовій формі або усній при об­говоренні даного питання на сесії ради.

8. Рішення, висновки і рекомендації постійних комісій під­писуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії.

9. Протоколи засідань постійної комісії підписуються її головою і секретарем. Протоколи спільних засідань підписуються головами і секретарями відповідних комісій.

10. Рішення і протоколи засідань постійних комісій збері­гаються в справах комісії, а по закінченню терміну зберігання здаються в державний архів на постійне зберігання. 

Глава 5. Тимчасові контрольні комісії

Стаття 28.

1. Рада у випадку необхідності створює тимчасові контрольні комісії. Тимчасові контрольні комісії ради є органом ради, які обираються з числа її депутатів з урахуванням пропозицій постійних комісій для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву,  завдання, персональний склад та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводять­ся, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу комісії і залучені нею для участі в її роботі спеціалісти, експерти та інші особи не повинні розголошу­вати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

4. Повноваження комісії при­пиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення пов­новажень ради, яка створила цю комісію.

 

Глава 6. Президія ради

Стаття 29.

1. Рада може утворити президію ради. До складу президії ради входять голова ради. його зас­тупник, голови постійних комісій ради, уповноважені представ­ники депутатських груп і фракцій, зареєстровані в раді.

2. Президія ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і реко­мендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

3. Президія ради діє на основі Положення про неї, що затверджується радою.

 

Глава 7.  Виконавчий апарат ради

Стаття 30.

1. Виконавчий апарат ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституці­єю України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Украї­ні” й іншими законами.

2. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами міс­цевого самоврядування, а також виконує інші повноваження за рішенням ради.

3. Структура і чисельність виконавчого апарату, витрати на його утримання встановлюються радою за поданням її голови.

4. Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова ради.

 Глава 8. Порядок проведення змін регламенту

Стаття 31.

Зміни та доповнення до даного регламенту згідно Конституції і законів України вносяться на засіданнях ради за пропозицією депутатів, депутатських груп і фракцій, постійною комісією з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, гласності, зміцнення законності та правопорядку.